Arbeidsgiver

Behov for arbeidskraft

Hovedmålsettingen med Sava's virksomhet er å bidra til at personer som har hull i sin CV og som av en eller annen grunn har vært borte fra arbeidslivet en tid skal få muligheten til å komme tilbake til eller komme ut i et ordinært arbeidsliv.

Deltagere på AFT-tiltaket har som mål å komme ut i ordinært arbeid. De kan i en periode ha behov for en praksisplass for å få kartlagt og vise fram sin arbeidsevne.

Har din virksomhet  behov for å styrke bemanningen uten at behovet er helt kartlagt, kan dette være en mulighet uten at det medfører store forpliktelser. Vi følger arbeidssøkeren ut i praksis uten at det medfører noen kostnader for din bedrift. Da kan bedriften få prøvd ut arbeidstakeren med veiledning fra våre veiledere før en eventuell ansettelse.

I samarbeid med NAV har vi en oversikt over ulike ordninger som kan benyttes, enten det er snakk om Arbeidspraksis, Lønnstilskudd eller Vikarordninger.

De av våre deltakere som er jobbsøkere gjennomgår en kartlegging av sin arbeidsevne og får derigjennom relevant informasjon knyttet til sine jobbvalg og også om de krav som stilles ute i bedriftene. Vi er opptatt av å sikre en best mulig jobbmatch for våre deltakere og ønsker å optimalisere sjansene for en vellykket praksis/formidling til ordinært arbeid.

Våre veiledere er aktive støttespillere under tilrettelegging av arbeidssituasjon, opplæring i arbeidsferdigheter og ikke minst oppfølging frem til arbeidstakeren er godt etablert i “ny jobb”.

Dette betyr at du som arbeidsgiver ikke står alene med det viktige arbeidet det er å få implementert en ny medarbeider i din bedrift, men har et kompetent støtteapparat i SAVA og i NAV som også innebærer at vi tar en betydelig del av risikoen inntil du er sikker på at du har gjort et riktig valg. 

 

Tiltak mot sykefravær

Sykefraværet er et svært aktuelt tema, både i den politiske debatten, og i forhold til de utgifter dette medfører for bedriftene og det offentlige Norge. Dette kommer også tydelig frem i intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) inngått mellom partene i arbeidslivet i 2005 og senere reforhandlet og fornyet i 2010.

“En vesentlig del av sykefraværet skyldes arbeidsforhold, spesielt lav kontroll over egen arbeidssituasjon, belastende arbeidsstillinger og tungt fysisk arbeid, eller i videre betydning, når sykefraværet skyldes ubalanse mellom individuelle ressurser og jobbkrav. I begge tilfeller vil tiltak på arbeidsplassen kunne forebygge eller forkorte slikt sykefravær”.  Det skriver Ingrid Sivesind Mehlum i en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Gjennom tiltaket funksjonsvurdering kan vi gi konkrete råd om hvordan du kan få sykefraværet ned i din bedrift.


Les mer om hva Nav sier om funksjonsvurdering og inkluderende arbeidsliv på Nav sine hjemmesider.

 

Rettigheter arbeidsgiver NAV

Les mer her.