Historie

1974. Planlegging av avdeling for vernet bedrift på Fosen, lokalisert til Bjugn. Ment å være underavdeling av YVI (nå Norservice).Planene ikke realisert p.g.a. manglende
interesse fra YVI.

1982. Forsøk med arbeidstreningsgruppe på Ørland.

1983. Forsøksordningen fortsetter og utvides til to, grupper, hvorav den ene som utegruppe under Hi-Fra (Arbeidsmarkedsbedrift, Hitra).

1984. Offisiell etablering av SAVA-Fosen, nå som utegruppe under Hi-Fra og med to grupper i Ørland og en i Bjugn. 18 arbeidstreningsplasser, tre arbeidsledere
og en sosialsekretær/ daglig leder.

1984 – 85. SAVA-Fosen fortsetter, men må stadig søke om ny godkjenning på grunn av at utegrupper anses som midlertidige tiltak.

1986. Utegrupper godkjennes som permanente tiltak. Frykt for vansker ved Hi-Fra. Det tas kontakt med Nordservice for eventuell overføring av SAVA dit.

Okt. -86. Hi-Fra melder om økonomiske vansker. Det blir søkt om overføring av SAVA til annen arbeidsmarkedsbedrift (Nordservice).

April -87. Hi-Fra må legges ned. Uvisst om konkurs eller styrt avvikling. SAVA – Fosen må avvikles, alle sies opp.

Mai – 87. Tiltaket på Fosen berges ved en omorganisering til arbeidstreningsgrupper. Det gis 4 måneders drift. Tiltaket benevnes ”Nye SAVA-Fosen”.

Aug. – 87. Nye SAVA-Fosen må legges ned på grunn av manglende midler. Ikke mulig å finne ny moderbedrift fordi avviklingen av Hi-Fra fortsatt er uklar.

Sept. – 87. Nye SAVA-Fosen får driftsavtale ut året. Fortsatt målsetting om å finne permanent organisasjonsform. Omfanget reduseres fra 18 til 13 arbeidstreningsplasser med en gruppe i Ørland og en i Bjugn.

Des. -87. Uklart om det innvilges ny driftsperiode, men ved utgangen av året gis drifts- og investeringsmidler for hele 1988. Navnet endres til SAVA senteret.

Jan. -88. Det blir klart at det mangler midler på Fylkesarbeidskontorets ekstra hjelpebudsjett til prosjektleder og gruppeleder.

Jan/Apr 88. Det blir sendt 4 søknader om tilleggsbevilgninger/løsningsforslag. Møte på Fylkesarbeidskontoret med representant fra Arbeidsdirektoratet. Saken forelegges Kommunal og Arbeidsdepartementet for uttalelse. Alle mulige løsninger avslås. Det bevilges midler for mai for å få tid til avvikling.

Feb. -89. Den 28.02.1989 ble det holdt stiftelsesmøte for SAVA AS med Ørland og Bjugn kommuner som stiftere og selskapet ble registrert i foretaksregisteret den 15.08.89.

Fra 01.01.2020 ble eierkommunene slått sammen og Sava AS eies nå av Ørland kommune.